0 POZYCJI
Koszyk pusty

POMOC

Faktury VAT


- Faktury VAT oraz korekty do faktur VAT wystawiane są w formie elektronicznej.
- Faktury i korekty dostępne są do pobrania po zrealizowaniu zamówienia, na stronie Twoje Konto > Zamówienia.
Jest to zgodne z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).

Uwaga, ważne zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT!
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, zgodnie z którą po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie można wprowadzić zmian do faktury. To oznacza, że jeśli w trakcie składania zamówienia Klient nie poda numeru NIP lub poda błędny NIP, po wystawieniu dokumentu sprzedaży zmiany nie będą już możliwe, czyli nie będzie już możliwe wystawienie do zamówienia faktury VAT z poprawnym NIP-em.

Zgodnie z treścią nowych przepisów (nowe ust. 5-7 w art. 106b), w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Dodatkowo, w ustawie o VAT pojawia się także nowy art.109a, który przewiduje, że w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru NIP, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Tutaj także, ustawodawca zastrzega, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, nowych regulacji, czyli przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a ustawy o VAT nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.


Dane sprzedającego


Sprzedaż w księgarni Egmont.pl jest realizowana przez firmę:
ePWN Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa


NIP 525-25-43-576
KRS 0000442101
Wydział Gospodarczy KRS - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 12.000.000,00 zł.