0 POZYCJI
Koszyk pusty

POMOC

Reklamacje i zwroty


1. Zwroty towarów

- Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego produktu.
W takim przypadku zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
- Zwracane produkty prosimy odesłać na adres:

OSDW Azymut sp. z o.o.
Egmont.pl
Smolice 1F (SEGRO – Magazyn A)
95-010 Stryków
z dopiskiem "Zwrot".


- Nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.
- Koszt odesłania produktów ponosi kupujący.
- Do odsyłanego towaru prosimy o dołączenie wypełnionego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY >
- Gwarantujemy zwrot wszystkich poniesionych kosztów zamówienia (w tym kosztów dostawy) w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki ze zwrotem do naszego magazynu.
- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.


2. Reklamacje produktów

- Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych, niekompletności, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.
- Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach (o ile gwarancja została udzielona przez producenta i nie minął okres gwarancyjny) lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.
- Reklamację towaru z tytułu rękojmi można zgłosić, jeżeli wada towaru lub niezgodność z opisem została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu.
- Szczegółowe zasady obsługi reklamacji w ramach gwarancji producenta opisane są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru. Są również zazwyczaj dostępne na stronie internetowej producenta.

- W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  • mailowo: egmont@epwn.pl
  • telefonicznie: +48 42-680-44-56, poniedziałek-piątek w godz. 9:00-15:00
w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji.
Konsultant ustali z Klientem sposób zwrotu reklamowanego towaru. W uzasadnionych przypadkach towar zostanie odebrany przez kuriera zamówionego na koszt sprzedawcy.
Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z Działem Obsługi Klienta!

- Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.
- Odsyłając zareklamowany towar Klient może posłużyć się FORMULARZEM REKLAMACYJNYM >
Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Twoim profilu w zakładce Twoje zakupy).
- Klient może również złożyć pisemne oświadczenie i odesłać je wraz z towarem. W oświadczeniu prosimy podać:
  • nr zamówienia
  • dokładny adres klienta
  • nazwę i numer produktu, który jest reklamowany
  • powód reklamacji danego produktu
  • oczekiwanie co do sposobu rozwiązania reklamacji
  • informację, czy klient korzysta z rękojmi czy też z naprawy gwarancyjnej (o ile produkt jest objęty gwarancją).
- Jeżeli zareklamowany produkt sprzedawany jest jako zestaw, prosimy o odesłanie w ramach reklamacji wszystkich elementów składowych zestawu.
- Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Prosimy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku reklamacji towar musi zostać odesłany do producenta w celu usunięcie wad produktu,  w niektórych przypadkach czas oczekiwania na naprawę produktu może zająć nawet do 8 tygodni.
- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie wadę, wymieni towar na wolny od wady, ewentualnie obniży cenę produktu lub zwróci pełną cenę produktu, jeżeli wymiana towaru na nowy bądź usunięcie wady okażą się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów od Sprzedawcy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady.
Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku uzasadnionej reklamacji oświadczenie Klienta o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jest wiążące dla Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.
W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze będą oddane na konto z którego zostało opłacone zamówienie lub wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
- Przed odesłaniem towaru z tytułu reklamacji uprzejmie prosimy o zweryfikowanie:
  • czy działanie produktu elektronicznego zasilanego bateriami zostało sprawdzone z użyciem nowych baterii;
  • czy produkt multimedialny został sprawdzony na sprzęcie spełniającym wymogi minimalnych wymagań technicznych.
Szczegóły postępowania reklamacyjnego reguluje Regulamin zakupów dostępny pod adresem URL https://egmont.pl/regulamin-zakupow.


Ważna informacja

- Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr
- Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
- Jako członek Izby Gospodarki Elektronicznej zachęcamy do korzystania z platformy mediacjeeizby.pl – do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby. W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie mediacjeeizby.pl.
- Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: egmont@epwn.pl.

Dane księgarni Egmont.pl

Sprzedaż w księgarni Egmont.pl jest realizowana przez firmę:
ePWN Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

NIP 525-25-43-576
KRS 0000442101
Wydział Gospodarczy KRS - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 12.000.000 PLN